Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, coby správce osobních údajů, a jí smluvně zmocněných subjektů, coby zpracovatelů, jímž je v současné době společnost Firma 2.0 s.r.o., IČ: 29210372, která poskytuje technické řešení zpracování osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů zejména za účelem zasílání informací o akcích pořádaných v rámci Univerzity Karlovy a o dění na Univerzitě Karlově, a dále za účelem evidence, archivace a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pokud souvisejí s činností Univerzity Karlovy.

Jsem si vědom, že tento můj souhlas je dobrovolný a uděluji jej na dobu neurčitou až do odvolání.

Prohlašuji, že jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu, Filozofickou fakultu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.